Η ΕΚΕ ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον - Free Sunday
Η ΕΚΕ ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον

Η ΕΚΕ ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον

Η αυριανή μέρα, Δευτέρα 5 Ιουνίου, είναι αφιερωμένη παγκοσμίως στο περιβάλλον και σε κάθε γωνιά της γης μια δράση λαμβάνει χώρα. Ωστόσο, το περιβάλλον, όπως μας περιβάλλει με στοργή, πρέπει να περιβάλλεται 365 μέρες τον χρόνο από υπευθυνότητα από κάθε ιστό της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς αυτές μπορούν να έχουν επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πολλαπλά και σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικές οικολογικού σχεδιασμού, τεχνολογίες καθαρότερης παραγωγής, παρακολούθηση του κύκλου ζωής των προϊόντων κ.ά.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί το δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία, εκτός από την εξισορρόπηση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ολοκλήρωσης, προβάλλει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα «περιβάλλον» μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προδραστικών ενεργειών, που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και αγροδιατροφή, το νερό και την αποχέτευση, τη βιώσιμη ενέργεια και τη σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). Ειδικότερα, καθένας από τους παραπάνω πυλώνες έχει τη δική του σημασία στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Αρχής γενομένης από την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή έχει αρχίσει να επηρεάζει όλες τις περιοχές του πλανήτη και όλους τους τομείς της κοινωνίας, απειλώντας την παγκόσμια ανάπτυξη και υπονομεύοντας τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Με βάση αυτή την παραδοχή, η κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας είναι ολοένα εντεινόμενη στο πλαίσιο προβλεπτικών αλλά και κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται τους περιβαλλοντικούς τους κινδύνους με ακόμη πιο ενεργητικές πολιτικές. Ως αποτέλεσμα, ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εργάζονται από κοινού με άλλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων σε ετήσια βάση, επιλέγοντας να γίνουν μέρος της λύσης και να έχουν θετικό αποτύπωμα.

Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη ευημερία εξασφαλίζεται και βασίζεται στη βιοποικιλότητα για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή τον τομέα τους, εξαρτώνται από και έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα μέσω της δραστηριότητάς τους, των επενδυτικών επιλογών τους ή μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ίδιες τις επιχειρήσεις η συνεχής προσπάθεια για ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις καθημερινές πρακτικές λειτουργίας τους για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και παράλληλα για συμμετοχή τους σε ένα αειφόρο μέλλον.

Παράλληλα, υπό την έννοια ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν βασικό εταίρο στην προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών και πρακτικών λύσεων για την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία, ο ρόλος τους γίνεται όλο και πιο ενεργός. Ιδιαίτερα μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού της γεωργίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας, συνεργαζόμενες αποδοτικά με γεωργούς, παραγωγούς, εμπόρους, επενδυτές και καταναλωτές, για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, που προωθούν την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση αξιοποίησης οικονομικών ευκαιριών.

Την ίδια ώρα οι παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, όπως η λειψυδρία και η ρύπανση, έχουν ολοένα και περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες πρέπει να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους ως προς τη διαχείριση του νερού και των λεκανών απορροής στις οποίες δραστηριοποιούνται, προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και τελικά να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη παραμονή στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ένας άλλος βασικός άξονας αμφίδρομης επιρροής είναι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στα διάφορα είδη καυσίμων. Η πρόσβαση στην ενέργεια παρέχει τα μέσα για τη δημιουργία εισοδήματος, την παροχή και λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ. Βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω βελτιώσεων των διαδικασιών παραγωγής, μείωσης της κατανάλωσης πόρων και επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων. Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να παράσχουν ενέργεια χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι σημαντικές και πρέπει να είναι ενημερωμένες για τις τρέχουσες εξελίξεις και μελλοντικές περιβαλλοντικές τάσεις και κανονισμούς ή ευκαιρίες που προσφέρονται γι’ αυτές στην αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει να κινούνται με γνώμονα το σύνολο, καθώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία καθεμιάς κατά μόνας μπορεί να είναι μικρές, αλλά μετατρέπονται σε σημαντικές όταν εξετάζονται ανά κλάδο.

Εσωτερικά εμπόδια, όπως η έλλειψη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, γνώσεων και ανθρώπινων πόρων, συμβάλλουν περαιτέρω στην περιβαλλοντική συμπεριφορά των εταιρειών και καθορίζουν το αποτύπωμά τους. Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των δυσκολιών και στην αλλαγή στάσης με πολλαπλά οφέλη για όλους.


(0 ψήφοι)