Δίνουν μπόνους 250 ευρώ για να προλάβουν να δώσουν συντάξεις των 500... - Free Sunday
Δίνουν μπόνους 250 ευρώ για να προλάβουν να δώσουν συντάξεις των 500...

Δίνουν μπόνους 250 ευρώ για να προλάβουν να δώσουν συντάξεις των 500...

Συνολική δαπάνη 3,75 εκατ. ευρώ θα δημιουργήσει η πρόσθετη αμοιβή 250 ευρώ για τους εργαζομένους στον ΕΦΚΑ που θα απασχοληθούν εκτός νομίμου ωραρίου και πέραν των υπερωριών, για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων προβλέπεται με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού Εργασίας και του αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Η απόφαση προβλέπει ότι η αποζημίωση που θα καταβάλλεται στις ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, που σήμερα ανέρχονται σε 130.000.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μισές περίπου από αυτές να έχουν εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και σε αυτήν την κατεύθυνση με προηγούμενη απόφαση είχε προβλεφθεί η δημιουργία τουλάχιστον 100 ειδικών κλιμακίων, ομάδων και υποομάδων.
Για κάθε κλιμάκιο τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι ανά υπάλληλο και ανά μήνα και ορίζεται πως αν οι στόχοι επιτευχθούν στον μέγιστο βαθμό (απονομή 40 αποφάσεων το μήνα), θα καταβληθεί το ποσό των 250 ευρώ, ως πρόσθετη αποζημίωση.

Για την απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου απαιτούμενου ορίου, η δικαιούμενη αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστιαία αναλογία αντίστοιχα με το ποσοστό επίτευξης του στόχου.
Στην περίπτωση που η απόδοση του κάθε υπαλλήλου υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούμενης ανά αντικείμενο εργασιών, ο υπάλληλους χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης.

Στον αντίποδα, εάν κάποιος υπερβεί τη μέγιστη μηνιαία απαιτητή απόδοση, η αμοιβή προσαυξάνεται με ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού της υπέρβασης.
Τέλος, η απόφαση ορίζει ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (ασθένεια, ανωτέρα βία) του υπαλλήλου να καλύψει το ελάχιστο απαιτητό όριο απόδοσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απογευματινή εργασία των κλιμακίων, θα καταβάλλεται αναλογικά μειωμένη αμοιβή αντίστοιχη με το μέρος του έργου που πραγματοποίησε.