Ανοδικά τα μεγέθη της Grivalia - Free Sunday
Ανοδικά τα μεγέθη της Grivalia

Ανοδικά τα μεγέθη της Grivalia

Εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το 2017, ως αποτέλεσμα της ανόδου των αξιών των επαγγελματικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 63,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 139% σε σχέση με το 2016.

Όπως προκύπτει, τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από την απόκτηση νέων επενδυτικών ακινήτων προέκυψε κέρδος της τάξης των 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 6,8 εκατ. ευρώ κέρδη οφείλονται στην άνοδο των αξιών των ακινήτων που προϋπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης. Αντίστοιχα, άνοδο κατά 12%, σε 52,2 εκατ. ευρώ, σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από την αποτίμηση και προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, έναντι 46,5 εκατ. ευρώ κατά το 2016. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων του 2017 και της ενσωμάτωσης εσόδων προερχόμενων από τις επενδύσεις του 2016.

H διοίκηση του ομίλου προβλέπει επιπλέον έσοδα 2,5 εκατ. ευρώ κατά το τρέχον έτος, από τη σύναψη νέων μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις τελευταίες εβδομάδες του 2017.

GOUTOS2