Ο ρόλος της ΕΚΕ και τα οφέλη που προσφέρει - Free Sunday
Ο ρόλος της ΕΚΕ και τα οφέλη που προσφέρει

Ο ρόλος της ΕΚΕ και τα οφέλη που προσφέρει

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) επί πολλά χρόνια ήταν µια «ασαφής» έννοια, που συχνά μπερδευόταν µε διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις στις οποίες προέβαιναν οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα: η ΕΚΕ εντάσσεται οργανικά στο επιχειρησιακό μοντέλο μιας εταιρείας και αποτελεί ένα είδος αυτορρύθμισης των δραστηριοτήτων της, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο πνεύμα του νόμου, στα ηθικά πρότυπα και στους διεθνείς κανόνες, ενώ όλο και πιο συχνά πλέον συνδέεται µε δράσεις που έχουν ως στόχο το κοινό καλό και βρίσκονται πέρα και πάνω από τα στενά συμφέροντα των επιχειρήσεων.

Η ΕΚΕ υποδηλώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής. Με τον τρόπο αυτόν οι εταιρείες δημιουργούν προσδοκίες στους πολίτες και δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόμενους, σε πελάτες και σε προμηθευτές.

Η ΕΚΕ στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η ΕΚΕ συστηματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οπότε ιδρύθηκε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (HNCSR), αποστολή του οποίου είναι, όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη, «η προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης». Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι «η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων προς την κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας. Η συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισμός και η διάθεσή τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας, συνέργειας και συντονισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις-µέλη του Δικτύου για την από κοινού εφαρμογή προγραμμάτων ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Και η προσφορά στον δημόσιο διάλογο ενός πλούτου ιδεών και προτάσεων, τον οποίο οι κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα είναι σε θέση στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδεχομένως να υιοθετήσουν».

Οι βασικοί στόχοι

Όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά θεωρητικά κείμενα, οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν υπευθυνότητα για τις πρακτικές τους και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών τους θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, τους καταναλωτές, τους εργαζομένους τους, τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται και κάθε τμήμα της δημόσιας σφαίρας που μπορεί να θεωρηθεί ενδιαφερόμενος/εταίρος (stakeholder).

Σε αδρές γραμμές, η ΕΚΕ μπορεί να χωριστεί σε έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τη φύση της κάθε πρωτοβουλίας. Αυτές είναι οι εξής: Προώθηση Σκοπού, Marketing Σκοπού, Κοινωνικό Marketing, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισμός και Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.

Τα οφέλη

Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη:

Πρώτον, από τη μεριά των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ένας στους δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται την κοινωνία και το περιβάλλον. Όσον αφορά την Ελλάδα και σε σχέση με τον μέσο όρο των λοιπών χωρών της Ε.Ε., φαίνεται οι Έλληνες καταναλωτές, κατά δήλωσή τους, να είναι περισσότερο διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προέρχεται από μια επιχείρηση η οποία δηλώνει ότι στοχεύει στο να έχει έναν θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε ποσοστό 44% έναντι 40%, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Δεύτερον, από την πλευρά των εργαζομένων. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότητας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Regus, ποσοστό 43% των περίπου 40.000 συμμετεχόντων απάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναμα καλές θέσεις εργασίας, θα προτιμούσαν την πιο φιλάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην κοινωνία είναι σε καλύτερη θέση ώστε να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναμικό.

Τρίτον, από την πλευρά των επενδυτών. Διαπιστώνεται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη περισσότερα από 200 ταμεία από συνδρομές επιχειρήσεων με καθαρά δεοντολογικό χαρακτήρα και περιουσιακά στοιχεία 11 δισ. ευρώ.

Εν κατακλείδι…

Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνονται με οργάνωση, μεθοδικότητα, προγραμματισμό και επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα, γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία με ικανοποίηση. Διαδραματίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού, που συντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η ΕΚΕ θεωρείται βασικό τμήμα της σύγχρονης επικοινωνίας και του marketing. Εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, καταλήγει σε επιτυχία τόσο για τον οργανισμό που ανέλαβε να υπηρετήσει έναν κοινωνικό στόχο όσο και για την ίδια την κοινωνία, που αντλεί από αυτόν οφέλη. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια κατάσταση όπου και τα δύο μέρη κερδίζουν (win-win situation). Εφόσον οι πόροι, που άλλως θα δεσμεύονταν για εσωστρεφείς σκοπούς, λ.χ. διαφημιστικούς, καταλήγουν να μετουσιώνονται σε κοινωνικά προγράμματα, δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να αμφισβητηθεί η αξία της ΕΚΕ. Έτσι, αυξάνεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες οργανώσεις και καλλιεργείται σχέση συνταύτισης και συνυπηρέτησης κοινών στόχων και υπέρτερων, μη υλικών, αξιών.