«Πολύ σημαντική» η ΕΚΕ για τις περισσότερες επιχειρήσεις - Free Sunday
«Πολύ σημαντική» η ΕΚΕ για τις περισσότερες επιχειρήσεις

«Πολύ σημαντική» η ΕΚΕ για τις περισσότερες επιχειρήσεις

Σήμερα η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί άρρηκτο τμήμα της επιχειρηματικής πρακτικής στη χώρα. Όπως προκύπτει άλλωστε από πρόσφατη έρευνα της ICAP, οι μεγάλες εταιρείες της εγχώριας οικονομίας αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της ΕΚΕ και φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές δράσεις τους.

Αναλυτικότερα, η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική από το 89% των επιχειρήσεων του δείγματος, ποσοστό αυξημένο κατά 5% σε σχέση με την περσινή έρευνα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους).

Ειδικότερα, σε ερώτηση για τον βαθμό υιοθέτησης των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (66%) απαντά ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα και μόλις το 4% του δείγματος θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρμόζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, προκειμένου η ΕΚΕ να εφαρμοστεί αφενός σε μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών, αφετέρου σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Ως κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση πρακτικών ΕΚΕ αναδείχθηκαν η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και το οικονομικό κόστος, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος, με 22% και 20% αντίστοιχα, όπως άλλωστε και στην περσινή έρευνα. Ακολουθούν η έλλειψη κινήτρων με 18% και η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών για την έννοια της ΕΚΕ με 15%.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας της ICAP συνοψίζονται στα εξής:

• Δύο στις τρεις εταιρείες του δείγματος (66%) θεωρούν ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.

• Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (39% το 2018) στον συνολικό προϋπολογισμό τους για δράσεις ΕΚΕ.

• Η πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά σε προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ έως 200.000 ευρώ σε ετήσια βάση, το 24% των επιχειρήσεων δαπανά από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, ενώ το 14% των επιχειρήσεων δαπανά από 1.000.000 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ.

• Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εταιρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους (89%), β) η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (85%), γ) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (84%).

• Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολογήθηκαν από το 90% και το 86%, αντίστοιχα, των εταιρειών του δείγματος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ.

• Τέλος, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία με ποσοστό 22% και το οικονομικό κόστος με ποσοστό 20% θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συμπερασματικά, οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις προβαίνουν σε δράσεις ΕΚΕ, καθώς αυτές συνήθως έχουν την οικονομική επιφάνεια να προβληθούν σε δαπανηρά μέσα επικοινωνίας μεγάλης απήχησης, όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα έντυπα μέσα ή ακόμα και να «τρέξουν» μεγάλες καμπάνιες ηλεκτρονικής προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πρόσθετο κόστος από τις επιχειρήσεις, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και το κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας, που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Η σημασία

Η σημασία της ΕΚΕ είναι πλέον κάτι παραπάνω από προφανής, καθώς στον δικτυωμένο κόσμο όπου ζούμε σήμερα είναι πολύ εύκολο η φήμη και η αξιοπιστία μιας επιχείρησης να «απογειωθούν» χάρη στην προβολή των δράσεών της στις έξι βασικές κατηγορίες της ΕΚΕ (Προώθηση Σκοπού, Marketing Σκοπού, Κοινωνικό Marketing, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισμός και Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές) από τους ίδιους τους stakeholders.

Όπως επίσης είναι πλέον εύκολο το brand μιας επιχείρησης να υποστεί σημαντική βλάβη, αν γίνει γνωστό ότι η επιχείρηση αυτή δεν αναπτύσσει δράσεις ΕΚΕ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι επιχειρήσεις µε πανίσχυρο brand name φροντίζουν να υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις και ευαισθησίες τους (για παράδειγμα, για πολλά χρόνια το άτυπο μότο της Google ήταν «Don’t be evil», δηλαδή «Μην είσαι/μην κάνεις κακό», το οποίο αναλυόταν από τους ιδρυτές της εταιρείας, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ως εξής: «Πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα θα µας εξυπηρετήσει καλύτερα –ως μετόχους, αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς– µια επιχείρηση που κάνει καλό στον κόσμο, έστω κι αν χάσουμε κάποια βραχυπρόθεσμα κέρδη»).