Η ΕΚΕ συνδέεται άμεσα με την εικόνα των επιχειρήσεων - Free Sunday
Η ΕΚΕ συνδέεται άμεσα με την εικόνα των επιχειρήσεων

Η ΕΚΕ συνδέεται άμεσα με την εικόνα των επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσια, οργανισμός ή μη κυβερνητική οργάνωση), για να μπορέσει να εδραιωθεί, να γίνει πιο γνωστή στον χώρο της και να χτίσει την εικόνα της, χρησιμοποιεί διάφορα μέσα και αναπτύσσει διάφορες δράσεις, όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), η οποία αποτελεί έννοια όλο και περισσότερο συνδεδεμένη κατά την τελευταία δεκαετία με την εικόνα των επιχειρήσεων.

Βάσει πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό της επένδυσης των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας είναι περίπου 40-50 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το 2017 συνεχίστηκε η ανοδική τάση στην έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες σε σχέση με το 2012, ενώ στα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να ξεπεράσουν τις 120 οι εταιρείες που θα έχουν στρατηγική και έκθεση για την εταιρική υπευθυνότητα. Οι 79 εταιρείες που εξέδωσαν έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας, απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζομένους και έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 56 δισ. ευρώ, δηλαδή αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα νομοθεσία 4403/2016, θα μπορούσε να αυξήσει δυνητικά τη θετική συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία και στην οικονομία, εφόσον η πολιτεία έδινε κίνητρα, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν δηλαδή υπήρχε μια πρακτική εθνική στρατηγική.

Προστασία του περιβάλλοντος

Όσο περνούν, πάντως, τα χρόνια, οι εταιρείες που έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις ΕΚΕ δαπανούν όλο και περισσότερα ποσά από τους προϋπολογισμούς τους για ενέργειες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούν και στηρίζουν, είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:

• Προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας με τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού, μπαταριών, αλουμινίου κ.λπ. Θεωρείται η πιο δημοφιλής δράση και υιοθετείται κυρίως από μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

• Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και δράσεις για τη μείωσή της (π.χ. με αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως). Την ακολουθούν μεγάλες εταιρείες που δημοσιεύουν τακτικά απολογισμό ΕΚΕ.

• Προώθηση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτόν φορείς.

• Προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού της επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Χρήση ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.

• Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη μείωσή της (π.χ. με τοποθέτηση βαλβίδων αυτόματης διακοπής ροής).

• Εφαρμογή δεικτών μέτρησης για εντοπισμό των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις.

• Ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS – Eco-Μanagement and Audit Scheme, Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου κ.ά.).

• Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων.

• Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Κύριο μέλημα

Όλες οι εταιρείες που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές δράσεις έχουν ως κύριο μέλημα την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητας των επιμέρους τομέων στο φυσικό περιβάλλον και προσπαθούν να εντάξουν ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα πρακτικών και μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων αυξάνονται στην Ελλάδα, ειδικά εν μέσω περιόδου κρίσης, που έχει αφήσει το αποτύπωμά της παντού, ακόμη και στο περιβάλλον. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, για να είναι μια εταιρεία βιώσιμη και αποτελεσματική, δεν πρέπει να προσδοκά μόνο θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πρέπει ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά της. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, που θέλει ένα καθαρό περιβάλλον, τόσο για την ίδια όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής

Αυτή την περίοδο η Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επεξεργάζεται την «Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και για τον λόγο αυτόν διεξάγονται συζητήσεις με αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρης Αυλωνίτης, «το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που εκπονήθηκε το 2017 χρήζει αναθεώρησης και θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με την Ατζέντα 2030 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών».

Όπως είπε, ως προτεραιότητες της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής τίθενται: η διάχυση πρακτικών ΕΚΕ στις μικρομεσαίες και δη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ν. 4308/14 αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο διάλογος για την ανάγκη δημιουργίας διαδικασίας πιστοποίησης για όσους δηλώνουν ότι εκτελούν δράσεις ΕΚΕ με κύριο μέλημα την επικοινωνία των δράσεων στους τελικούς αποδέκτες και η δημιουργία Παρατηρητηρίου ΕΚΕ, στο οποίο αφενός θα υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση για δράσεις ΕΚΕ και αφετέρου θα αποτυπώνονται οι πιστοποιημένοι φορείς ΕΚΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και όχι στην Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ δεν θα τεθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τους φορείς που ενεργούν ΕΚΕ.