Κριστίν Λαγκάρντ: Γιατί είναι υψηλότερα τα επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα - Free Sunday
Κριστίν Λαγκάρντ: Γιατί είναι υψηλότερα τα επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα

Κριστίν Λαγκάρντ: Γιατί είναι υψηλότερα τα επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα

Ζήτημα μεγάλης διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών και των επιτοκίων που ισχύουν στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε επιστολή του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Κύρτσου.

Στην απάντηση της, η κυρία Λαγκάρντ, κάνει μια εκτίμηση της διαφοράς των επιτοκίων και υποδεικνύει την πολιτική, αναφέρεται στα αίτια της διαφοράς και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης και προσδιορίζει την διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων ως εξής:

 
 “Ωστόσο, και παρά τη μείωση, τον Φεβρουάριο του 2021 τα τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα ήταν κατά 151 και 135 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αντίστοιχα.”
 
Η πρόεδρος της ΕΚΤ αναφέρεται στα αίτια αυτής της διαφοράς με έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία και στον τραπεζικό τομέα στη χώρα μας. Υπογραμμίζει συγκεκριμένα: 
 
“Ενώ τα μέσα τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων μπορούν ως ένα βαθμό να επηρεαστούν από τη νομισματική πολιτική, το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε οποιαδήποτε χώρα αντανακλά επίσης ποικίλους παράγοντες που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτοί οι παράγοντες αφορούν μεταξύ άλλων τη συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα των δανειοληπτών καθώς και άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες πιστωτικού κινδύνου, όπως η ποιότητα των εξασφαλίσεων, η σχεδίαση και η αποδοτικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, η αποτελεσματικότητα των νομικών διαδικασιών και γενικότερα οι επιδόσεις σε ότι αφορά τις πληρωμές. Οι πρακτικές των αγορών, η κερδοφορία και οι προτιμήσεις των τραπεζών όσον αφορά τον καθορισμό του επιτοκίου και την επιλογή των επιτοκίων αναφοράς της αγοράς, καθώς και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, διαδραματίζουν επίσης ρόλο.”
 
Η πρόεδρος της ΕΚΤ συνεχίζει την ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα ως εξής:
 
“Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, το επίμονα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με ορισμένα είδη χορηγήσεων είναι πιθανόν να συμβάλλουν σε υψηλότερα τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων. Οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται από ευπάθειες που κληροδοτοθήκαν από την παρατεταμένη κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα και είναι πιθανόν να επηρεάζονται αρκετά σοβαρά από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.”
 
Σε ότι αφορά τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν τα επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα προς τα επίπεδα της Ευρωζώνης η κα Λαγκάρντ επισημαίνει:
 
“Η αποκατάσταση του διαμεσολαβητικού ρόλου που επιτελεί ο τραπεζικός τομέας στην χρηματοδότηση των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί επομένως τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο της διαδικασίας αυξημένης επιτήρησης της Ελλάδος. Για παράδειγμα, η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου κώδικα περί αφερεγγυότητας και η εξομάλυνση των εμποδίων για την αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, μπορούν να στηρίξουν τη σύγκλιση των επιτοκίων χορήγησεων προς τους μέσους όρους της ζώνης του Ευρώ. Γενικότερα, η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αποκατάσταση της κερδοφορίας των τραπεζών και η βελτίωση της ικανότητας τους να απορροφούν ζημίες θα βοηθούσε να ενισχυθεί η ικανότητα του τραπεζικού τομέα να επιτελεί τον διαμεσολαβητικό του ρόλο.”