Χρέη σε Εφορία από κληρονομιά: Πώς θα τα γλιτώσετε - Free Sunday
Χρέη σε Εφορία από κληρονομιά: Πώς θα τα γλιτώσετε

Χρέη σε Εφορία από κληρονομιά: Πώς θα τα γλιτώσετε

Οι απαιτήσεις και τα χρέη της κληρονομιάς διαιρούνται αυτοδικαίως μεταξύ των συγκληρονόμων, ανάλογα με τη μερίδα του καθενός

Τα απαραίτητα βήματα ώστε κληρονόμοι να γλιτώσουν τα χρέη αποβιωσάντων προς το Δημόσιο καθορίζονται σε νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Το μπέρδεμα είναι μεγάλο και το άγχος ακόμα μεγαλύτερο, καθώς λίγοι γνωρίζουν ότι οι οφειλές προς το Δημόσιο όχι μόνο δεν σβήνονται αλλά επιβαρύνουν τους απογόνους. Έτσι, χιλιάδες ανυποψίαστοι κληρονόμοι εμφανίζονται να οφείλουν εκείνοι τα ποσά που είχε αφήσει απλήρωτα ο θανών σε Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Απειλούνται μάλιστα και με κατάσχεση των δικών τους τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων.

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

 • Με τον θάνατο του προσώπου η περιουσία αυτού, ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (δηλαδή τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας), μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του είτε εκ του νόμου είτε εκ διαθήκης.
 • Σε φόρο κληρονομιάς υπάγεται η καθαρή ωφέλεια που αποκτά ο κληρονόμος. Δηλαδή ο φόρος επιβάλλεται στην καθαρή θέση της αξίας της κάθε κληρονομικής μερίδας αυτοτελώς.
 • Ρυθμίζονται οι εκπτώσεις χρεών και βαρών που αφορούν στον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς. Για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς προβλέπεται ότι, από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και από κάθε μερίδα κατ’ αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον διαθέτη, εκπίπτονται τα χρέη του κληρονομουμένου από φόρους, τέλη ή άλλα δικαιώματα προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έστω και αν ο τίτλος στον οποίο στηρίζεται η βεβαίωση αυτών έγινε οριστικός και τελεσίδικος μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ρητώς ότι μεταξύ των εκ του νόμου εκπιπτόμενων χρεών, αναγνωρίζονται και τα χρέη από φόρους.
 • Στη δήλωση φόρου κληρονομιάς, μεταξύ άλλων, αναγράφονται λεπτομερώς τα χρέη και βάρη της κληρονομιάς. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ελέγχεται στο στάδιο του φορολογικού ελέγχου.
 • Οι απαιτήσεις και τα χρέη της κληρονομιάς διαιρούνται αυτοδικαίως μεταξύ των συγκληρονόμων ανάλογα με τη μερίδα του καθενός. Ο μερισμός των απαιτήσεων και των χρεών της κληρονομιάς μεταξύ των συγκληρονόμων γίνεται ανάλογα με τη μερίδα καθενός.
 • Η αυτοδίκαιη διαίρεση των απαιτήσεων και των χρεών της κληρονομιάς γίνεται σε κάθε περίπτωση διαδοχής, δηλαδή της διαδοχής εκ διαθήκης, της εξ αδιαθέτου καθώς και της αναγκαστικής διαδοχής.
 • Ως «χρέη» της κληρονομιάς νοούνται οπωσδήποτε και οι (ενοχικές) υποχρεώσεις της κληρονομιάς, δηλαδή οι υφιστάμενες κατά τον χρόνο του θανάτου του προσώπου υποχρεώσεις του προς τρίτους.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει ρήτρα διαθήκης, με την οποία ο διαθέτης επιβάλλει υποχρέωση καταβολής χρέους της κληρονομιάς σε έναν ή ορισμένους μόνον κληρονόμους, όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία, ο διαθέτης δεν μπορεί να αποτρέψει τη διαίρεση των χρεών με διάταξη της διαθήκης του και τούτο διότι αφενός η διάταξη αυτή θα περιείχε ανεπίτρεπτη διάθεση ξένων απαιτήσεων (των δανειστών), αφετέρου με τον τρόπο αυτόν θα μεταβαλλόταν το πρόσωπο του οφειλέτη των απαιτήσεων, παρά τη ρύθμιση της ΑΚ 1885.
 • Η σχετική ρήτρα της διαθήκης δεν μπορεί να θίγει το δικαίωμα του κληρονομικού δανειστή να ενάγει τον καθένα από τους συγκληρονόμους για την καταβολή του κληρονομικού χρέους, ανάλογα με τη μερίδα τους.
 • Διαφορετικό είναι το ζήτημα ότι η τυχόν διάταξη του κληρονομουμένου, με την οποία ο κληρονομούμενος επιβαρύνει με χρέος μόνο κάποιον ή κάποιους από τους συγκληρονόμους κατά λόγο διάφορο της κληρονομικής τους μερίδας, δύναται να ισχύει ως προς τις εσωτερικές σχέσεις των συγκληρονόμων, χωρίς όμως να θίγονται τα δικαιώματα των δανειστών της κληρονομιάς.
 • Επομένως, ο διαθέτης μπορεί να διανείμει τα χρέη διαφορετικά μεταξύ των συγκληρονόμων του, εντούτοις, μια τέτοια ρύθμιση με τη διαθήκη, η οποία είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο της ΑΚ 1890, έχει μόνο ενοχική ενέργεια και επομένως δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι του δανειστή της κληρονομιάς, δηλαδή του Δημοσίου, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών της κληρονομιάς έναντι του Δημοσίου.