Ο ρόλος των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ - Free Sunday
Ο ρόλος των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ

Ο ρόλος των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ

Οι ειδικές κομματικές οργανώσεις (ΕΚΟ) έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν αποκλειστικά με διοικητικού-τεχνικού τύπου αρμοδιότητες και με κύρια ευθύνη την κινητοποίηση στελεχών και μελών. Ναι μεν η κινητοποίηση των στελεχών είναι το άλφα, αλλά οι καιροί απαιτούν τα στελέχη να ενστερνίζονται και να μετέρχονται διαβουλευτικές πρακτικές επί έκαστου αναδυόμενου ζητήματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δημοκρατικό πνεύμα.

Ο θεσμικός σκοπός είναι τριπλός: α) ανάδειξη της σημασίας του κόμματος στην οργάνωση των διεκδικήσεων των ΕΚΟ, β) αναβάθμιση των δημοκρατικών διεργασιών και δράσεων εντός των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων προς τη βέλτιστη επίλυση των ζητημάτων, με προφανή οφέλη για το κόμμα, τόσο αντιπολιτευτικά (όσο το κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση) όσο και κυβερνητικά (όταν το κόμμα έρθει στην εξουσία), γ) προσφυγή στις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση με την αντιμετώπιση αντίστοιχων ζητημάτων αρμοδιότητας συγκεκριμένης ΕΚΟ σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Δραττόμενος της ευκαιρίας, να αναφέρω ότι δεν θα ήταν κακή μια πρόταση για σύνδεση των εγχώριων ΕΚΟ με οργανώσεις που συνδέονται με το ΕΛΚ, όπως, για παράδειγμα, με την Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρώπης (SME Europe) ή με την Ένωση Χριστιανοδημοκρατικών Συνδικάτων (EUCDW), προς άντληση τεχνογνωσίας στις αναφορές και διεκδικήσεις των επαγγελματικών κλάδων. Δεν θα ήταν κακή επίσης, και τούτο το απευθύνω στον πρόεδρό μας, αν θέλει να το σκεφτεί και να το προτείνει, και μια πρόταση για δημιουργία ειδικότερου κεντρικού ευρωπαϊκού φορέα/ένωσης εντός του ΕΛΚ για συντονισμό ΕΚΟ συναφών αρμοδιοτήτων διευρωπαϊκά, τόσο για την εμπότιση με τις αρχές του ΕΛΚ και τις δράσεις του αναφορικά με την αειφόρο απασχόληση, την ανάπτυξη και την ευημερία, όσο και για την αποτελεσματικότερη συνεργασία σε θέματα πολιτικής περί απασχόλησης και την υλοποίηση δικαιότερου ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Επανερχόμενος στα εγχώρια και τονίζοντας τη μίζερη πραγματικότητα στη χώρα μας, μίζερη εξαιτίας αφενός της οικονομικής κρίσης που συνέτριψε κυριολεκτικά ολόκληρους φορείς και επαγγελματικές ομάδες και αφετέρου της πολιτικής ψεύδους του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι η ορθή πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση με τις ΕΚΟ είναι:

α) Βολιδοσκόπηση ζητημάτων (μέσω ποιοτικής διαβουλευτικής διερεύνησης ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους ή/και τους επαγγελματίες που εντάσσονται σε κάθε ΕΚΟ). Μεταξύ των εργαλείων διαβούλευσης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Γραμματεία ΕΚΟ, πέραν της γραπτής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, είναι: συναντήσεις/συσκέψεις, δημόσιες ακροάσεις, δημόσιες συναντήσεις, δημόσιες έρευνες, στοχευμένες ομάδες, συγκεντρώσεις/εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκστρατείες, επιτροπές εμπειρογνωμόνων, έρευνες πολιτών βασισμένες σε ερωτηματολόγιο, προσωπικές συνεντεύξεις, παρατηρητήρια αγοράς, τεχνολογία πληροφόρησης (διαδίκτυο), ανοιχτές παρουσιάσεις σε δημόσιους χώρους-εκθέσεις.

β) Ανάδειξη και διερεύνηση θεμάτων με το ερώτημα του επιτακτικότερου ή του καταλληλότερου προς επίλυση σύμφωνα με τα μέσα και τις συγκυρίες (ένα κάθε φορά για κάθε ΕΚΟ) που απασχολούν ή επηρεάζουν τον κάθε χώρο, με τη συμμετοχή του ίδιου του επαγγελματικού χώρου.

γ) Αξιολόγηση των πορισμάτων από το κόμμα της ΝΔ σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάδειξής τους από τον ίδιο τον επαγγελματικό χώρο.

δ) Επιλογή ενός ζητήματος, του με πρόβλεψη, κατά τη συγκυρία, τα μέσα και τους πόρους, καταλληλότερου προς επίλυση (αν το ζήτημα τυχαίνει να είναι και το επιτακτικότερο, τόσο το καλύτερο).

ε) Ενημέρωση, συντονισμός και συνεργασία των γραμματειών προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού προς ένταξη του ζητήματος αναφοράς ΕΚΟ στο πολιτικό πρόγραμμα, ούτως ώστε επιλυόμενου τούτου από την κυβέρνηση ΝΔ, να καθίσταται αδιαμφισβήτητη η διαφορά στη ΣΥΝΕΠΕΙΑ με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, να τονίσω ότι η Γραμματεία ΕΚΟ ΝΔ εγγυάται τη συνεχή δραστηριότητα μηχανισμών επαφής και επικοινωνίας με τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, την ορθή αξιολόγηση των ζητημάτων που αφορούν τις ΕΚΟ με πορίσματα προερχόμενα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, τη διαφάνεια και τη στρατηγική στην ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων και τη συνεργασία με όλες τις άλλες γραμματείες που άπτονται των θεμάτων αρμοδιότητάς της.