Ευρωπαϊκό πτυχίο με σπουδές στην Ελλάδα - Free Sunday
Ευρωπαϊκό πτυχίο με σπουδές στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό πτυχίο με σπουδές στην Ελλάδα

Πόλο έλξης για περισσότερους από 5.000 νέους αποτελούν ετησίως τα κολλέγια, καθώς σπουδάζοντας στην Ελλάδα οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο από το εξωτερικό.
Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Βάσει στοιχείων του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων οι φοιτητές που επιλέγουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι 3.500 και όσοι επιλέγουν κάποιο από τα μεταπτυχιακά 1.500. Τα ελληνικά κολλέγια λειτουργούν για περισσότερα από 20 χρόνια σε συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Γιατί να επιλέξω κολλέγιο;

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων, «το κολλέγιο προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχία όλων των δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ».
Επίσης, «προσφέρει εγγυημένες ποιοτικές σπουδές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (QAA), καθώς και αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΝARIC, το βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ, ενώ διαθέτει ακαδημαϊκό κύρος, με καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης».
Οι σπουδές σε κολλέγιο «προσφέρουν συνδυασμό αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας, πλεονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρμογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την απευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, ενώ αποτελούν διαβατήριο για μια καριέρα υψηλού επιπέδου με διευρυμένες επαγγελματικές προοπτικές εντός και εκτός Ελλάδας».
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 και απαρτίζεται από δέκα κολλέγια-μέλη, αναγνωρισμένα από το υπουργείο Παιδείας, που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στην πλειονότητά τους βρετανικά.

Η επαγγελματική αναγνώριση

Τα πτυχία που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε κολλέγια στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).
Το ΣΑΕΠ είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων από αλλοδαπά πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010, που τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο τα πτυχία πανεπιστημίων από χώρες της Ε.Ε. που αντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Τώρα, όμως, για τον απόφοιτο ενός κολλεγίου είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου οποιασδήποτε ειδικότητας.
Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, υπάρχουν δύο μορφές αναγνώρισης: «Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36/2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού, του δικηγόρου ή του ψυχολόγου, και η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36/2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως, για παράδειγμα, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.λπ.».
Οι απόφοιτοι των κολλεγίων μπορούν πλέον να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, να εξελίσσονται μισθολογικά βάσει των επαγγελματικών προσόντων τους, να συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων οργανισμών και γενικά να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, «οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δεκτοί από τα ελληνικά πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει βέβαια μόνο για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, καθώς οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη».
Τα κολλέγια λειτουργούν εφόσον εξασφαλίσουν άδεια που χορηγεί το υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λίστα των αδειοδοτημένων κολλεγίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.
Η εποπτεία των κολλεγίων ασκείται από το Τμήμα Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας.
Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής απολαμβάνει όλα τα προνόμια του συνεργαζόμενου ξένου πανεπιστημίου, ακριβώς όπως ένας σπουδαστής που βρίσκεται εκεί και φοιτά στον χώρο του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου.