Διπλασιάζονται οι δόσεις στην εφορία - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Διπλασιάζονται οι δόσεις στην εφορία
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης θα αυξηθούν σε 24 (από 12) για τις τακτικές οφειλές και σε 48 (από 24) για τις έκτακτες.

Διπλασιάζονται οι δόσεις στην εφορία

Διπλάσιο αριθμό δόσεων προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές στην εφορία που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μάλιστα, στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα παλιά χρέη τους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με διατάξεις που είχαν τεθεί σε ισχύ κατά τα έτη 2014 και 2015 ή σύμφωνα με την ισχύουσα από το 2013 μέχρι και σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, αλλά στη συνέχεια απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές, επειδή δεν κατάφεραν να τηρήσουν τους όρους τους. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί έως το τέλος του Νοεμβρίου, οφειλές που βεβαιώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στα τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως εξής:

α) σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις,

β) σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο δεν θα είναι σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέξει ο φορολογούμενος για τη ρύθμιση των οφειλών του τόσο πιο μεγάλο θα είναι το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται.

Φυσικά πρόσωπα

Η ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής καθορίζεται από συντελεστές που εφαρμόζει η εφορία ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, ο συντελεστής αποπληρωμής είναι 4%. Κατά συνέπεια, αν κάποιος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, η εφορία καθορίζει ως ελάχιστο ετήσιο ποσό αποπληρωμής τα 600 ευρώ (15.000 x 4%) ή 50 ευρώ τον μήνα. Έτσι, αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος χρωστά από φόρο κληρονομιάς 2.400 ευρώ, θα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του σε 48 δόσεις των 50 ευρώ. Για υψηλότερα εισοδήματα οι συντελεστές αυξάνονται κλιμακωτά και φτάνουν έως το 25%.

Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά 1 εκατοστιαία μονάδα για ένα τέκνο, κατά 2 μονάδες για δύο τέκνα και κατά 3 μονάδες για τρία τέκνα και άνω. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με τόκο ως εξής:

α) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων (περίπου 4,6%) συν 0,25%.

β) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις το παραπάνω επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

Οφειλές νομικών προσώπων

Όσον αφορά τις οφειλές νομικών προσώπων, οι δόσεις θα καθορίζονται με βάση:

• τον μέσο όρο των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή

• τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα.

Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της τελευταίας τριετίας και των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Για ποσό εσόδων:

α) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με συντελεστή 5%,

β) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ με συντελεστή 7%,

γ) από 1.500.000,01 ευρώ και άνω με συντελεστή 10%.

Τόσο για τις οφειλές νομικών προσώπων όσο και γι’ αυτές των φυσικών προσώπων το ποσό που θα προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας συντελεστών θα ανάγεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν διαίρεσής του με το 12. Στη συνέχεια το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής θα διαιρείται με το ποσό που θα έχει προκύψει από την αναγωγή σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός των δόσεων θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τελευταίας αυτής διαίρεσης, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης (δηλαδή 30 ευρώ).