Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων - Free Sunday
Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου όχι μόνο να περιορίσουν τις βαριές συνέπειες του lockdown και τη δραματική ύφεση αλλά και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει τόσο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το κράτος και υλοποιούνται από την Τράπεζα όσο και τα εξειδικευμένα προγράμματα που η ίδια η Τράπεζα έχει δημιουργήσει για την πλήρη υποστήριξη και την ανάπτυξη του επιχειρείν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, για την παροχή κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια, που ήδη ολοκληρώθηκε. Μέσω της Τράπεζας Πειραιώς θα καλυφθούν 3.300 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 32% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Τα ποσά που θα διοχετευθούν μέσω της Πειραιώς ανέρχονται σε €385 εκατ. από το σύνολο των €1,2 δισ. που θα χορηγηθούν συνολικά απ’ όλο το τραπεζικό σύστημα.

Ρευστότητα με εγγύηση έως 80% από την ΕΑΤ

Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει πολύ ενεργά και στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, που έχει ως στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω της χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης, αξιοποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της ΕΑΤ, που καλύπτει το 80% του δανείου. Οι εγγυήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, για νέο δανεισμό για την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα. Ο μηχανισμός αυτός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά προϋποθέτουν μειωμένες εξασφαλίσεις και ταυτόχρονα έχουν προνομιακή τιμολόγηση, ενώ η διάρκειά τους μπορεί να ανέλθει έως τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση αυτή στο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς και διασφαλίζοντας ότι θα έχουν ταχύτητα, άριστη εξυπηρέτηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαχειριστεί και θα χορηγήσει δάνεια ύψους €1,040 δισ., που είναι και το μεγαλύτερο ποσό από τις συστημικές τράπεζες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ως το τέλος Μαΐου η Τράπεζα, σε συνεννόηση με τις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της, είχε εγκρίνει αιτήματα για αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου συνολικού ύψους €2,5 δισ. Επιπλέον, ειδικά για την κατηγορία των φυσικών προσώπων που είναι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν ατομικές επιχειρήσεις και έχουν πληγεί άμεσα λόγω της αναστολής λειτουργίας της δραστηριότητάς τους, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναστολή καταβολής των δόσεών τους, ύψους περίπου €1,9 δισ., για διάστημα 3 μηνών.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

Η δράση αυτή υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών να επιδοτηθούν σε ό,τι αφορά τους τόκους και την εισφορά του ν. 128 για τα δάνεια που ήδη έχουν για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το συνολικό ύψος των επιχορηγούμενων τόκων ανά επιχείρηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €800.000.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» στηρίζει την ψηφιακή εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να περάσουν στην ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος «Πειραιώς Επιχειρείν 360°».

Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» αποκτά digital προσανατολισμό, ώστε να απαντήσει με ολιστικό τρόπο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα από έναν συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών.

Ρευστότητα μέσω του προγράμματος COSME

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME που έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME είναι:

  • η ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, καθώς παρέχεται εγγύηση COSME στο 50% της χρηματοδότησης,
  • η ευνοϊκή τιμολόγηση,
  • τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα COSME.

InnovFin: Το πρόγραμμα που στηρίζει την καινοτομία

Με το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο «InnovFin SME Guarantee Facility» η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στηρίζει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη καινοτόμο δραστηριότητα ή θέλουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες.

Το «InnovFin» είναι ένα πρόγραμμα εγγυοδοσίας που στοχεύει στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται καινοτόμες και απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα προσωπικό. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €25.000 έως και €7.500.000.

Τα σημαντικότερα οφέλη του συγκεκριμένου δανείου για τις επιχειρήσεις είναι:

  • ευνοϊκοί όροι δανεισμού και
  • ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, μέσα από την εγγύηση InnovFin, στο 50% του δανείου.